FOTO

 

Tijela udruge...

 

SKUPŠTINA

Svi članovi udruge

 

SUD ČASTI

 

NADZORNI ODBOR

 

PREDSJEDNIK

 

POD PREDSJEDNK

 

TAJNIK

 

BLAGAJNIK

 

BARJAKTAR

 

PREDSJEDNIŠTVO ( STOŽER)

1.predsjednik

2. podpredsjednik

3.tajnik

4.blagajnik

5. neovisni član odabran od nadpolovične većine

KONTAKTI